Sme o krok bližšie k vyriešeniu problému s prenájmom priestorov Divadlu Nová scéna

Staré Mesto je o krok bližšie k vyriešeniu dlhodobého problému s prenájmom priestorov Divadlu Nová scéna. Majetkové vysporiadanie s divadlom sa ťahá už dve desaťročia.

Divadlo Nová scéna by konečne mohlo získať nebytové priestory v budove na Kollárovom námestí. Priestory sú v majetku Hlavného mesta SR Bratislavy a v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, divadlo si ich od Starého Mesta prenajíma od roku 1994. Na základe zmluvy z roku 2004 uhrádzala Nová scéna, príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, mestskej časti ročné nájomné 18 562,68 eur.

Proces vysporiadania majetkových vzťahov trvá už dve desaťročia. Suma za predaj priestorov by mala byť 3,45 milióna eur, pričom polovicu by do svojho rozpočtu získalo Staré Mesto a polovica by pripadla hlavnému mestu. Priestory by mala odkúpiť Slovenská republika ako zriaďovateľ divadla, s tým, že ich odovzdá do správy Novej scény.

Priestory na Kollárovom námestí (resp. Živnostenskej ulici) si Divadlo Nová scéna prenajíma od roku 1994, sumu za prenájom stanovenú v roku 2004 sa mestská časť niekoľkokrát pokúšala navýšiť – vždy neúspešne.

Aj vzhľadom na nevýhodnosť prenájmu právne a majetkové oddelenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto posledné dva roky intenzívne pracovali na vyriešení majetkových vzťahov. Na základe rokovaní ministerstvo kultúry vyčlenilo v rozpočte na rok 2022 aj prostriedky na kúpu priestorov Divadla Nová scéna.

V súvislosti s tým bol na zasadnutí miestneho zastupiteľstva pod vedením Zuzany Aufrichtovej v septembri 2022 predložený bod týkajúci sa podstatného zvýšenia nájmu za priestory, ktoré využíva Nová scéna a zároveň predbežného záujmu štátu o kúpu týchto priestorov. Staromestskí poslanci schválili zvýšenie nájmu a uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníctva nebytových priestorov využívaných divadlom Nová scéna s podmienkou, že „budúca zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru bude uzavretá v lehote 3 mesiacov od schválenia prevodu Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na základe udelenia súhlasu hlavného mesta SR Bratislavy ako vlastníka so zmluvným prevodom, minimálne za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom„, píše sa u uznesení.

Aby materiál – tentoraz už o odpredaji priestorov na Kollárovom námestí – mohol byť predložený na ďalšie zasadnutie staromestského zastupiteľstva, bol potrebný predchádzajúci súhlas hlavného mesta, ako majiteľa priestorov. Mestská časť tento súhlas získala 14. 11. 2022.

Osobitný zreteľ zverejnilo Staré Mesto hneď 14. 11. 2022 na úradnej tabuli, aby – teraz už nové staromestské zastupiteľstvo – mohlo odpredaj priestorov divadla Nová scéna riešiť na najbližšom zasadnutí. Oznámenie musí byť zverejnené najmenej 15 dní pred zasadnutím miestneho zastupiteľstva.

V prípade schválenia odpredaja priestorov Starému Mestu pribudne do rozpočtu 1,45 milióna eur. Rovnakú sumu získa aj hlavné mesto.