Rozpočet 2022: Kam pôjdu financie?

Staré Mesto bude v nasledujúcom roku hospodáriť s 28 miliónmi eur. Rozpočet je vyrovnaný, nastavený ako rozvojový, na decembrovom zasadnutí zastupiteľstva ho schválili staromestskí poslanci. Pozrime sa bližšie na oblasti, na ktoré bolo vyčlenených najviac financií.

Vzdelávanie – 13,9 milióna eur
 • fungovanie siedmich základných škôl,
 • devätnástich materských škôl,
 • dvadsaťjeden školských jedální,
 • siedmich školských klubov.
V roku 2022 bude Staré Mesto pokračovať v rekonštrukciách svojich škôl. FOTO SN - archív
V roku 2022 bude Staré Mesto pokračovať v rekonštrukciách svojich škôl. FOTO SN – archív

Pre Staré Mesto je školstvo dlhodobo prioritou. Súčasné vedenie pristupuje k školstvu zodpovedne a intenzívne rieši rozširovanie kapacít, a to nielen rozvojom vlastných základných a materských škôl, ale aj hľadaním ďalších vhodných priestorov. V uplynulom období sme realizovali rekonštrukcie na viacerých našich školách a škôlkach a budeme v tom pokračovať. Keďže mnohé sídlia v starých historických budovách, rekonštrukcie sú často náročné a nákladné, faktom však je, že mnohé prišli doslova v hodine dvanástej. Po rokoch zanedbávania sú školské areály často v zlom stave a nezodpovedajú ani súčasným štandardom. To isté sa týka jedální, kuchýň a ich vybavenia atď.

Sociálne služby – 3,2 milióna eur
 • sociálna pomoc občanom – rôzne príspevky  122 500 eur,
 • jasle Čajkovského a Záhrebská – 562 460 eur,
 • Seniorcentrum,
 • zariadenia pre seniorov,
 • terénna opatrovateľská služby, 
 • denné centrá pre seniorov.

Väčšinu financií v tejto kapitole čerpá Seniorcentrum Staré Mesto, ktoré už desiatky rokov prevádzkuje Staré Mesto. A to aj napriek tomu, že podľa štatútu Hlavného mesta, by takéto zariadenie mal prevádzkovať magistrát. Významné finančné prostriedky má v tejto kapitole vyhradené oddelenie inklúzie a sociálnych vecí, viac o jeho činnosti sa dozviete v článku Sociálna práca sa nedá robiť z domu.

Športové hry seniorov 2021
Športové hry seniorov 2021. FOTO SN – Barbora Jančárová
Starostka Zuzana Aufrichtová víta seniorov na pikniku na Železnej studničke. FOTO SN - Barbora Jančárová
Starostka Zuzana Aufrichtová víta seniorov na pikniku na Železnej studničke. FOTO SN – Barbora Jančárová
Životné prostredie – 1,9 milióna eur
 • odpadové hospodárstvo,
 • verejná zeleň,
 • veterinárne služby – napr. deratizácia.

Táto kapitola je financovaná v miere, ktorá umožňuje udržovať verejný priestor v dobrom stave, či už ide o zeleň, čistotu chodníkov alebo zimnú údržbu. Mestská časť investuje značené financie do výsadby zelene – realizujeme parkovú výsadbu kvetov i nekvitnúcich rastlín (trávy a pod.) a stromov. Len za uplynulý rok mestská časť vysadila vyše sto stromov. V tejto kapitole je zahrnuté aj odstraňovanie vrakov z miestnych ciest 3. a 4. triedy, ktoré má v správe mestská časť (za uplynulý rok sa nám podarilo tridsaťšesť odstrániť vrakov alebo dlhodobo strojacich vozidiel).

Rozkvitnuté cibuľoviny v Starom Meste. FOTO SN - Barbora Jančárová
Rozkvitnuté cibuľoviny v Starom Meste, jar 2021. FOTO SN – Barbora Jančárová
Staré Mesto v roku 2021 zefektívnilo odstraňovanie vrakov z ulíc
Staré Mesto v roku 2021 zefektívnilo odstraňovanie vrakov z ulíc
Cestná dopravu – 1,4 milióna eur

Opravy a rekonštrukcie čakajú tento rok viaceré miestne cesty a chodníky. Najväčším projektom ostáva rekonštrukcia Blumentálskej ulice, ktorá bude tento rok ukončená v celej dĺžke ulice. Zároveň mestská časť tento rok začne s realizáciou projektu Revitalizácia zóny Panenská a okolie – rekonštrukciou Soferových schodov a Konvetnej ulice.

V roku 2022 bude revitalizácia Blumentálskej ulice dokončená. FOTO SN - Barbora Jančárová
V roku 2022 bude revitalizácia Blumentálskej ulice dokončená. FOTO SN – Barbora Jančárová
Kultúra – 1,07 milióna eur
 • päť Staromestských centier kultúry a vzdelávania,
 • Staromestská knižnica,
 • kultúrne podujatia.

Napriek pandemickej situácii Staré Mesto kultúru intenzívne podporuje. A to nielen vlastné oddelenie kultúry, ktoré pod vedením kunsthistoričky Ľubice Hustej pripravuje zaujímavý, neotrepaný a inovatívny kultúrny program počas celého roka, ale prostredníctvom dotácií (na kultúru bolo tento rok vyčlenených 33 400 eur) aj ďalších jednotlivcov či združenia.

Deň detí na Dunaji 2021. FOTO SN - Barbora Jančárová
Deň detí na Dunaji 2021. FOTO SN – Barbora Jančárová
Korben Dallas. Vianočný koncert 2021. FOTO SN - archív
Korben Dallas. Vianočný koncert 2021. FOTO SN – archív
Rozvojový rozpočet

Rozpočet vnímam ako rozvojový. Hlavne vďaka tomu, že mestská časť aktivuje stále viac zdrojov, ktoré má k dispozícii na investovanie. Prebytky minulých období umožňujú, že môže preinvestovať značné čiastky,“ uviedol pre TASR prednosta miestneho úradu Martin Mlýnek.

Podľa starostky mestskej časti Zuzany Aufrichtovej bol rozpočet pripravený zodpovedne, svedomite a hospodárne. „Pracuje s prioritami,“ podotkla. „Tými najväčšími sú pre nasledujúce obdobie investície do školstva, reagovanie na klimatické zmeny budovaním vodozádržných opatrení či investície do obnovy chodníkov, ciest i zelených plôch.“

Starostka víta aj schválenie projektu nadstavby Základnej školy Dubová, čím by celková kapacita mala narásť o šesť nových kmeňových tried a tri špecializované učebne. Mestská časť sa totiž, ako mnohé iné samosprávy, borí s problémom nedostatku kapacít školských zariadení. „Tento projekt bol rozpočtovaný aj v minulom roku, ale čakali sme na rozhodnutie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ktorý z operačného programu priniesol prostriedky na výstavbu škôl v Bratislavskom kraji,“ doplnila Aufrichtová.

Porovnanie s inými mestskými časťami

Koľko eur z rozpočtu pripadá na jedného obyvateľa (po vydelení sumy počtom obyvateľov, pozn. aut.) a akým veľkým dlhom je naopak zaťažený (výška úveru mestskej časti plus Návratná finančná výpomoc zo strany štátu sa vydelí počtom obyvateľov, pozn. aut.)? Porovnali sme tri veľké mestské časti, pozrite sa, ako dopadlo Staré Mesto.

Staré Mesto | Počet obyvateľov: 46 080; bežné príjmy mestskej časti: 28 326 565 eur; na jedného občana pripadá: 615 eur; dlh na jedného občana: 44 eur (2 000 000 eur : 46 080 obyvateľov).

Ružinov | Počet obyvateľov: 81 004; bežné príjmy mestskej časti: 46 538 538 eur; na jedného občana pripadá: 575 eur; dlh na jedného občana: 195 eur (15 761 895 eur : 81 004 obyvateľov).

Karlova Ves | Počet obyvateľov: 35 644; bežné príjmy mestskej časti: 16 046 810 eur; na jedného občana pripadá: 450 eur; dlh na jedného občana: 26 eur.

Titulná fotografia (ilustračné foto) Barbora Jančárová