Dobrý dom vyhlasuje dotačnú výzvu

Nezisková organizácia Dobrý dom vyhlasuje dotačnú výzvu. Na projekt z oblasti sociálnej pomoci, vzdelávania či kultúry môžu žiadatelia získať až 3 000 eur.

Máte dobrý nápad z oblasti sociálnej pomoci, vzdelávania či kultúry a chýbajú vám prostriedky na jeho realizáciu? Nezisková organizácia Dobrý dom, n. o., so sídlom Karpatská 3112/24, 811 05 Bratislava-Staré Mesto, vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu neziskovej organizácie Dobrý dom, n. o.

Účel poskytnutia dotácie

Účelom poskytnutia dotácie je podpora oprávnených žiadateľov predovšetkým:

  • v oblasti humanitárnej starostlivosti a sociálnej pomoci, vrátane podpory v oblasti kvality života a zníženie sociálnej nerovnosti, ako aj podpory v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
  • v oblasti vzdelávania a výchovy, vrátane rozvoja kultúry, podpory voľnočasových a záujmových aktivít.
Kto môže o dotáciu požiadať
  • fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo domicil na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, alebo
  • právnická osoba (napr. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, registrovaná cirkev, obchodná spoločnosť a pod.).
Celková výška prerozdeľovanej sumy je 32-tisíc

Alokácia finančných prostriedkov na túto výzvu je najviac do výšky 32 000 eur. Maximálna výška dotácie pre jedného oprávneného žiadateľa na účel, príp. projekt podľa tejto výzvy je najviac do výšky 3 000 eur. V rámci výzvy sa nevyžaduje spolufinancovanie zo strany oprávneného žiadateľa.

Ako a dokedy predložiť žiadosť

Žiadateľ podáva žiadosť v listinnej forme, na osobitnom tlačive zverejnenom na stránke www.dobry-dom.sk. Žiadosť spolu s prílohami je možné doručiť

  • kuriérom alebo prostredníctvom poštovej služby doporučene na adresu Miestny úrad MČ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1. Na obálku treba uviesť označenie: Dobrý dom, n. o. – žiadosť o dotáciu,
  • osobne do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

V zmysle tejto výzvy sa žiadosti predkladajú v termíne od 1. 2. 2022 do 30. 4. 2022. Rozhodujúci je dátum podania v podateľni alebo dátum podania na pošte.

OTÁZKY A KONZULTÁCIE │ Otázky súvisiace s predmetom výzvy je možné zasielať elektronickou poštou na adresu info@dobry-dom.sk. Telefonické konzultácie sú možné počas trvania výzvy v pracovných dňoch v čase od 10:00 do 15:00 na tel. čísle +421 2 592 46 296.

Na základe tejto výzvy sa musia projekty, na ktoré bola poskytnutá dotácia, zrealizovať najneskôr do 31. 12. 2022.

Úplné znenie výzvy a komplexné informácie nájdete na webe Dobrého domu.

Táto výzva bola vyhlásená vďaka finančnej podpore spoločnosti Lucron Group, a. s. Ďakujeme.