Staré Mesto môže na dotácie prerozdeliť až 88-tisíc eur

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vyhlásila výzvy na prideľovanie dotácií, najvyššiu podporu môžu žiadatelia získať zo Staromestskej dotačnej schémy, v rámci ktorej je na podporu projektov v štyroch oblastiach vyčlenených 61 600 eur. Dokopy môže Staré Mesto prerozdeliť až 88-tisíc eur, účelom je podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov a podpora verejného života a plnenie spoločných cieľov definovaných v programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti. Finančná podpora sa týka oblasti kultúry, sociálnej starostlivosti, životného prostredia a školstva.

Mestská časť ponúka podporu prostredníctvom troch typov dotácií. Cez Individuálne dotácie starostky je možné požiadať o dotácie na podporu všeobecne prospešných služieb a projektov, tzv. Malé dotácie sú určené na podporu verejnoprospešných projektov v oblasti kultúry, sociálnej starostlivosti, školstva a športu a životného prostredia, najväčším balíkom peňazí disponuje Staromestská dotačná schéma, ktorá podporuje projekty z rovnakých oblastí ako Malé dotácie, no ešte štedrejšie.

Staromestská dotačná schéma

Na podporu projektov v rámci Staromestskej dotačnej schémy (SDS) je v rozpočte vyčlenených na tento rok 61 600 eur (pre oblasť kultúry 24 640 eur, pre oblasť sociálnej starostlivosti 12 320 eur, pre oblasť životného prostredia 12 320 eur a pre oblasť školstva a vzdelávania 12 320 eur). Maximálna výška poskytnutej dotácie v rámci tejto schémy je 5 000 eur. Systém prideľovania dotácií je dvojkolový, prvý termín na podávanie žiadostí končí 28. 2., druhý 31. mája 2022.

Malé dotácie

Na podporu projektov pri Malých dotáciách je alokovaných 22 000 eur (pre oblasť kultúry 8 800 eur, pre oblasť sociálnej starostlivosti 4 400 eur, pre oblasť životného prostredia 4 400 eur a pre oblasť školstva a vzdelávania 4 400 eur.). Maximálna výška poskytnutej dotácie je 500 eur. Systém prideľovania dotácií pri Malých dotáciách je trojkolový, pričom prvý termín na podávanie žiadostí končí 28. 2., druhý 31. mája a tretí 31. augusta 2022.

Žiadosť, ktorá neuspeje v prvom kole prideľovania dotácií, nie je stratená, má šancu uspieť v ďalších dvoch kolách. Do ďalších kôl (etáp) sa žiadosti posúvajú automaticky, výnimkou sú prípady, ak žiadosť nespĺňa potrebné podmienky,“ upresnila starostka Zuzana Aufrichtová. Samospráva však zároveň upozorňuje, že v prípade vyčerpania finančných zdrojov v prvom kole nebudú v ďalších kolách podporené žiadne ďalšie projekty.

Individuálne dotácie (dotácie starostky MČ Bratislava-Staré Mesto)

Ďalších 4 400 eur môže cez individuálne dotácie rozdeliť starostka Zuzana Aufrichtová, pričom maximálna výška podpory je pri tomto type dotácie 500 eur a žiadosti budú hodnotené priebežne. Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia na oficiálnej stránke Starého Mesta.

AKO POSTUPOVAŤ | Žiadateľ podáva žiadosť elektronicky cez portál Staré Mesto, kde sa zaregistruje a vyplní elektronický formulár. Následne je potrebné vyplnenú a štatutárnym zástupcom podpísanú žiadosť vytlačiť a doručiť na podateľňu miestneho úradu – osobne alebo poštou na adresu: Miestny úrad MČ Bratislava-Staré Mesto, Oddelenie stratégie a projektového riadenia, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1.