Verejné prerokovanie ÚPN Z Brnianska – Patrónka

Zástupcovia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto spolu so spracovateľom územného plánu zóny ÚPN Z) Brnianska – Patrónka odpovedali v stredu 19. januára na otázky obyvateľov Starého Mesta na verejnom prerokovaní ÚPN Z. Starostka Zuzana Aufrichtová ocenila veľký záujem občanov o budúcu podobu územia, prisľúbila, že všetkými návrhmi a pripomienkami sa bude zodpovedne zaoberať. Pripomienky môžu obyvatelia posielať na miestny úrad až do 31. 1. 2022.

Konsenzuálne sa dohodlo, že územný plán napriek rozvojovým možnostiam bude vo verejnom záujme stabilizovať aktuálny stav – to znamená, že regulácia územia bude v maximálnej miere zachovávať súčasné využitie a intenzitu využitia územia,“ ubezpečila starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

Na verejnom prerokovaní starostka zároveň vyvrátila dezinformácie, týkajúce sa údajnej zástavby časti dvora ZŠ a MŠ Dubová, ktoré sa začali šíriť najmä na sociálnych sieťach. „Mestská časť uisťuje občanov, že verejný záujem a názor verejnosti je podstatný v rozhodovaní o budúcnosti územia,“ dodala Z. Aufrichtová. „To, že by sa tam mali stavať byty, alebo by sa mal pozemok predávať, je dezinformácia a nezakladá sa na pravde. Možnosť výstavby bola určená výlučne ako rezerva, keby bolo potrebné v budúcnosti rozširovať kapacity školy. V každom prípade, možnosť výstavby na dvore ZŠ Dubová bola v rámci diskusie z územného plánu vypustená, v opravenej verzii UPN Z ju už teda obyvatelia nenájdu,“ informovala mestská časť.

Starostka zároveň prisľúbila, že do územného plány zóny bude zaznačená protihluková stena na Brnianskej ulici.

Územné plánovanie je odborná, dlhodobá a sústavná činnosť, ktorá nemá byť predmetom politického boja. Verím, že sme si vysvetlili otvorené otázky a otvorený transparentný spôsob presadzovania verejného záujmu. Ďakujeme za upozornenia na prípadné chyby, ktoré vznikajú pri akejkoľvek činnosti, spracovateľ ich odstráni a premietne opravy do čistopisu Územného plánu,“ uzavrela Z. Aufrichtová.

Návrh Územného plánu zóny Brnianska Patrónka je k nahliadnutiu na Miestnom úrade Bratislava-Staré Mesto, v digitálnej forme je zverejnený na internetovej stránke mestskej časti; na stránke nájdete aj text s podrobnými informáciami.

Podnety a pripomienky môžu obyvatelia posielať až do 31. 1. 2022 písomne na adresu: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, referát územného plánu a rozvoja, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava. Ďakujeme, že rešpektujete administratívny proces, ktorý zabezpečí, že vaše pripomienky a návrhy neskončia v koši, ale v rukách spracovateľa.

ÚPN Z Brnianska Patrónka

Riešené územie, ktoré je predmetom Územného plánu zóny Brnianska Patrónka sa nachádza na severozápade územia Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Vymedzené je:

  • zo severovýchodu Brnianskou ulicou
  • z juhovýchodu Hroboňovou ulicou, z juhozápadu ulicami Lovinského a Pri Habánskom mlyne
  • zo severozápadu Mlynskou dolinou.
Územný plán

Územné plánovanie rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady a vecná i časová koordinácia činností v území v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

Na úrovni mestskej časti sa obyvateľ najčastejšie stretáva s dvoma typmi územnoplánovacích dokumentácii: územný plán obce a územný plán zóny.

Spracovanie územného plánu obce zabezpečuje hlavné mesto SR Bratislava a územné plány zón môže spracovať hlavné mesto SR Bratislava alebo príslušná mestská časť.

Územný plán obce je spracovaný v menšej podrobnosti pre celé územie mesta. Územný plán zóny sa spracúva vo väčšej podrobnosti pre územia definované územným plánom obce, zväčša pre dynamicky sa rozvíjajúce rozvojové územia ako napríklad oblasť Chalupkova.

Územný plán zóny musí byť v súlade s hierarchicky nadradením územným plánom obce.

Územnoplánovacia dokumentácia je základný nástroj územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie, ktorý využívajú najmä projektanti a stavebný úrad.

Územný plán sú podľa stavebného zákona povinné mať mestá a obce, ktoré majú viac ako 2000 obyvateľov. Tento zákon ale nestanovuje, ako často by sa mal tento dokument vypracovať.

Územný plán spracúva autorizovaný architekt s kolektívom odborníkov z rozličných oblastí (doprava, zeleň, inžinierske siete…), ktorý sa vyberá prostredníctvom verejného obstarávania.

Obyvatelia môžu pripomienkovať navrhované zmeny a doplnky. Všetky pripomienky sú vyhodnotené v zmysle právnych predpisov.