Sokoli chcú obnoviť gardistami zničenú pamätnú tabuľu

V Bratislave na Sokolskej ulici v Starom Meste stojí atypická nenápadná budova, v ktorej už dlhé desaťročia športujú nadšenci v najrôznejších disciplínach. V budove sídli Telocvičná jednota SOKOL Bratislava I – Vinohrady. Budova, rovnako ako sokoli, má slávne obdobia, ale aj smutné a pohnuté dejiny.

Budovu postavil Edvard Dubský z Vitěnovsi pri Plzni v rokoch 1980-90 ako Etablissement Dubský, neskôr Bellevue, zábavný podnik uprostred vinohradov pod Horským parkom. Podnik prosperoval, konali sa v ňom zábavy dôstojníkov, hasičov, železničiarov, plesy, majálesy, na ktorých sa nezriedka bavilo až 1 500 ľudí. Dokumenty hovoria, že v auguste 1904 sa tu uskutočnila aj prvá svetová konferencia religióznych sionistov zo združenia Mizrachi.

Počas 1. svetovej vojny sa centrum zábavy zmenilo na nemocnicu. V roku 1917 budova vyhorela, o rok neskôr bola prestavaná v modernistickom duchu podľa projektu architekta Josefa Nowotného.

História Sokola na Slovensku

Činnosť Telovýchovnej jednoty Sokol Bratislava I – Vinohrady sa tvorila a rokmi menila v závislosti od politických pomerov na území Československa. Ak pred 1. svetovou vojnou, za čias rakúsko-uhorskej monarchie, v českých zemiach bola činnosť sokolstva možná, svedčí to z dnešného pohľadu o relatívnej liberálnosti vlády vo Viedni. Sokol bol v českých krajinách založený už vo februári 1862 zásluhou Miroslava Tyrša a jeho druhov. Názov Sokol sa však verejne nepoužíval, aby neprovokoval vtedajšie rakúske úrady. Prvý raz sa spomína až v novembri 1864. Odvtedy sa členovia zdravia Nazdar! a oslovujú brat a sestra. A tykajú si.

Na území Uhorska nemohol byť Sokol založený pre tvrdú politiku Budapešti, ktorá nepovoľovala ani len slovenské školy, spolky a už vôbec nie akúkoľvek kultúrnu národnostnú činnosť. Až po skončení 1. svetovej vojny, po vzniku Československa (jeho 103. výročie sme oslávili 28. októbra 2021), bolo možné vytvoriť Sokol v Bratislave. Na podnet Ing. Igora Ruppeldta (tzv. „mestský inžinier“) 24. februára 1919, za účasti asi 800 (!) zástancov sokolského hnutia, pod vedením župana (dnes by sme povedali predsedu Bratislavského samosprávneho kraja) Samuela Zocha, sa v zasadačke vtedajšej Vládnej budovy (dnes budova Filozofickej fakulty UK) uskutočnilo prvé valné zhromaždenie. Tento deň je považovaný za deň vzniku sokolského hnutia na území Slovenska.

Sokol na Slovensku│V novodobej histórii po vzniku Československa začali na území Slovenska vznikať Telocvičné jednoty Sokol (TJ Sokol). Vôbec prvá vznikla v Skalici sotva dva týždne po 28. októbri 1918, následne TJ Sokol v Bratislave, dnes vôbec najväčšia sokolská telocvičná jednota na Slovensku a nasledovali ich mnohé ďalšie po celej krajine. Činnosť sokolských telocvičných jednôt prekvitala v medzivojnovom období, vážne bola ohrozená, ba dočasne zlikvidovaná v časoch neslobody.

Zneuctená gardistami

Budovu dnešnej bratislavskej sokolovne odkúpili sokoli v roku 1926, adaptovali ju na telocvičné účely a v roku 1937, za veľkej slávy a účasti bratských telocvičných jednôt z územia Čiech a Moravy, ju dali do užívania. Sokolské hnutie na území Slovenska vtedy prežívalo svoje slávne roky. Tie však skončili rozbitím Československa, zriadením Protektorátu Čechy a Morava a vznikom Slovenského štátu v marci 1939.

Začiatkom januára 1939 musela byť sokolovňa v Bratislave (ako aj všetky na území „slovakštátu“) „dobrovoľne“ odovzdaná Hlinkovej garde, za prítomnosti polície, tajnej služby a zástupcu gardy. Gardisti sokolovňu prispôsobili pre svoje účely a okamžite zničili všetky artefakty pripomínajúce 1. ČSR, vrátane pamätnej tabule s menami sokolov – legionárov, ktorí pri obrane územia Slovenska a vytláčaní maďarských vojsk po vzniku Československa položili svoje mladé životy.

Zbierka na tabuľu

Autorom pamätnej dosky bol známy akademický sochár Ladislav Majerský. Našťastie, mená padlých aj s dátumom a miestom narodenia, sa zachovali a Sokol Bratislava I – Vinohrady chce pamätnú tabuľu obnoviť. „Krajský pamiatkový úrad vyjadril s osadením tabule súhlas, a tak nám už nič nebráni, aby sme mená padlých hrdinov opätovne zvečnili,“ prezrádza Vladimír Holčík, niekdajší starosta Sokolskej únie Slovenska, a dodáva: „Teda, okrem nedostatku finančných prostriedkov. Podľa našich predbežných odhadov a konzultácií by mala tabula stáť okolo 4 500 eur. Pomoc prisľúbila starostka Aufrichtová, z individuálnych dotácií starostky, za čo sme jej veľmi vďační. Veríme, že nám pomôžu aj fanúšikovia sokolskej histórie. TJ Sokol Bratislava I-Vinohrady preto zriadila konto, na ktorom zbierame financie potrebné na zhotovenie a osadenie tabule. Prosíme čitateľov Staromestských novín, priaznivcov Sokola, histórie tých čias a tiež zástancov napravenia krivdy spôsobenej tým mužom, čo zahynuli za vznik Republiky, aby nám na obnovu pamätnej tabule prispeli,“ hovorí V. Holčík a dodáva. „Vopred im ďakujeme.

Vladimír Holčík

Zbierka TJ Sokol Bratislava I-Vinohrady │ ČSOB, IBAN SK36 7500 0000 0040 2791 1400

Hanlivá tabuľa: Takto bolo „vyzdobené“ schodisko na druhej medzipodeste vstupného priestoru po obsadení Sokolovne Hlinkovou gardou. Zdroj: archív V. H.
Hanlivá tabuľa na schodisku na druhej medzipodeste vstupného priestoru pribudla po obsadení Sokolovne Hlinkovou gardou. Zdroj: archív V. H.

Titulná fotografia: Budova sokolovne v Bratislave ešte ako Etablissement Bellevue. Zdroj: archív V. H.