Budova Dobrého domu je pripravená slúžiť potrebným

Budovu Dobrého domu (niekdajší Maják nádeje) sme pripravili na predstavenie potenciálnym záujemcom – subjektom, ktoré prejavili záujem poskytovať v jeho priestoroch sociálne služby.

Až doposiaľ to nebolo možné. Dôvodom bolo extrémne znečistenie tonami trusu holubov a hlodavcov, ktoré z priestorov robili zdravie ohrozujúce toxické miesto. Dnes je všetko inak a po týždňoch úsilia je budova, ktorá od roku 2015 chátrala, opäť čistá a bezpečná.

Starý nábytok vypratali dobrovoľní hasiči

Dezinfekcii predchádzalo vypratanie starého, znečisteného a zdemolovaného nábytku. V auguste sa toho ujali dobrovoľníci z Dobrovoľného hasičského zboru obce Staré Mesto, ktorým prišli na pomoc kolegovia z Dobrovoľného hasičského zboru Dúbravka a Devínsko-novoveský spolok dobrovoľných hasičov. Z budovy na Karpatskej ulici vyniesli dobrovoľní hasiči nábytok, ktorým naplnili celkovo tri veľkokapacitné kontajnery. Priestory tak dobrovoľníci pripravili na následnú dekontamináciu a dezinfekciu.

Dekontaminácia a dezinfekcia

V septembri pristúpil Dobrý dom, n. o. k poslednej etape revitalizácie priestorov budovy. Bolo potrebné odsať a oškrabať tony trusu holubov, vyčistiť interiér od holubov a hlodavcov a následné všetko dôkladne umyť a dezinfikovať. Prácu, na konci ktorej je budova dekontaminovaná a zbavená zdravie ohrozujúcich patogénov, zverila nezisková organizácia spoločnosti, ktorá sa dezinfekcii profesionálne venuje už mnoho rokov. Tento krok sme zrealizovali s podporou Nadácie SPP, ktorá na revitalizáciu prispel sumou 10-tisíc eur.

Chronológia: od Majáka nádeje po Dobrý dom

2002

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto a Nadácia Markíza založili Maják nádeje ako spoločnú neziskovú organizáciu. Postupne sa vyprofiloval ako azylové centrum pre týrané ženy a deti a vykonával svoju činnosť v budove na Karpatskej ulici 24 k spokojnosti zakladateľov aj klientov.

2015

Na jar prevzal vedenie centra Pavol Rusko. Ten svojím konaním doviedol neziskovú organizáciu do exekúcie a nakoniec do likvidácie.

2017

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto sa stala likvidátorom Majáka nádeje, hoci sa ním chcel stať Pavol Rusko primárne s cieľom získať budovu na Karpatskej 24, o čo sa dlhodobo snažil, preto sa mestská časť ako likvidátor rozhodla podniknúť všetky právne kroky s cieľom budovu zachrániť.

20192021

Nové vedenie mestskej časti pripravilo plán záchrany budovy na Karpatskej pred konkurzom s cieľom, aby bola aj naďalej využívaná na verejnoprospešný účel.


V súlade s uvedeným cieľom mestská časť založila novú neziskovú organizáciu Dobrý dom, plne ovládanú a kontrolovanú mestskou časťou, na ktorú bola budova na Karpatskej 24 prevedená spolu so všetkými pohľadávkami Majáka nádeje: „Rok a pol sme hľadali riešenie, ako dosiahnuť, aby samospráva o tento majetok neprišla. Nakoniec sa našiel spôsob prijateľný pre všetky strany, a to prevod majetku likvidovaného Majáka nádeje na novozaloženú neziskovú organizáciu a zachovanie predkupného práva hlavného mesta k budove na Karpatskej ulici za sumu 3,32 eur dohodnutú v čase zakladania Majáka nádeje,“ uviedla starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.


Po založení a registrácii novej neziskovej organizácie boli zahájené rokovania s veriteľmi s cieľom vysporiadať záväzky Majáka nádeje vo výške takmer 200-tisíc eur. Najväčšími veriteľmi boli Slovenská konsolidačná, a. s. (pohľadávky postúpené z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny) a SPP.


Okrem vysporiadania sa s veriteľmi bolo potrebné aj udelenie súhlasu s prevodom budovy likvidovaného Majáka nádeje na novozaloženú neziskovú organizáciu hlavný mestom s ohľadom na jeho predkupné právo k budove na Karpatskej.


Na rokovaní mestského zastupiteľstva 25. júna 2020 mestskí poslanci tento súhlas jednomyseľne schválili.
Proces bol úspešne zavŕšený, záväzky Majáka nádeje postúpené na Dobrý dom boli vysporiadané a Dobrý dom tak môže disponovať majetkom, ktorý bol naňho ako likvidačný zostatok prevedený.

Majákom nádeje v likvidácii-mestskou časťou ako likvidátorom boli na osobu P. Ruska podané žaloby pre porušenie viacerých všeobecne záväzných právnych predpisov pri výkone funkcie riaditeľa Majáka nádeje a viaceré žaloby na náhradu škody, v celkovej výške takmer 250-tisíc eur.

Trestné konania a ich aktuálny stav

Subvenčný podvod – vec je pred podaním obžaloby zo strany prokurátora. Maják nádeje poberal dotácie, ktoré následne jeho štatutár Pavol Rusko posielal na účet spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá ako producent realizovala v Prahe muzikál Rómeo a Júlia.


Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku (v štádiu pokusu) – vec bola zastavená, na základe rozhodnutia Generálnej prokuratúry SR bola znovu vrátená na Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave na ďalšie došetrenie. Na základe dohody s Marianom Kočnerom sa štatutár Majáka nádeje Pavol Rusko usiloval o zmenu vlastníka nehnuteľností, budovy s priľahlým pozemkom, kde sídlil Maják nádeje. Postupovali cez vyfabrikovaný dlh, skúšali to cez exekučné konanie (za asistencie sudkyne Okresného súdu BA I publikované výpovede M. Jankovskej), neskôr cez pokus o vyhlásenie konkurzu (takisto za asistencie spriateleného sudcu na OS BA I Sklenku publikované časti z Kočnerovej Threemy).


Subvenčný podvod – konanie je rozhodnutím dozorovej prokurátorky právoplatne zastavené. Ide o podvod v súvislosti s dotáciou od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) vo výške 100 650 eur.


Trestné oznámenie vo veci porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku pre nesprávne nakladanie s dotáciou ÚPSVaR (29 844,83 EUR), kde vznikla povinnosť zaplatiť túto čiastku pre nesprávny postup Majáka nádeje – vec je vo fáze vyšetrovania.


Trestné oznámenie vo veci sprenevery – v súvislosti s poskytnutou dotáciou ÚPSVaR, kde nebolo riadne vykázané použitie časti dotácie vo výške takmer 30 000 EUR, ale peniaze nezostali ani na účte Majáka nádeje. Vec je takisto vo fáze vyšetrovania.

Titulná fotografia: Dobrovoľný hasičský zbor obce Staré Mesto v Dobrom dome na Karpatskej ulici. FOTO SN – Jano Šebík

Interiér Dobrého domu pred vyčistením. Stav na jar 2021. FOTO SN
Interiér Dobrého domu pred vyčistením. Stav na jar 2021. FOTO SN
Interiér Dobrého domu pred vyčistením. Stav na jar 2021. FOTO SN
Interiér Dobrého domu pred vyčistením. Stav na jar 2021. FOTO SN
Interiér Dobrého domu po vyprataní, dekontaminácii a dezinfekcii. Stav v septembri 2021. Zdroj: AKS Group

Interiér Dobrého domu po vyprataní, dekontaminácii a dezinfekcii. Stav v septembri 2021. Zdroj: AKS Group
Interiér Dobrého domu po vyprataní, dekontaminácii a dezinfekcii. Stav v septembri 2021. Zdroj: AKS Group